My Skills

  • Adobe Photoshop95%
  • Macromedia Freehand90%
  • Adobe Illustrator70%
  • HTML80%
  • CSS80%
  • Wordpress95%
  • PHP50%
  • Python50%